ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


1. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK


A TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016. számú „Tudománykommunikáció a Z generációnak” projekt résztvevői számára kiemelten fontos a magánszemélyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, személyes adatainak védelme. Erre tekintettel a Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. Adószám: 15329798-2-02. E-mail: info@pte.hu Honlap: http://www.pte.hu), mint a projekt keretében létrehozott www.phdkozosseg.hu oldal adatkezelője az oldalhoz kapcsolódó valamennyi adatkezelése során az alábbi szabályzat értelmében jár el.
Adatkezelés célja: Az érintettek hatékony szakmai együttműködéséhez, kutatásaihoz szükséges kommunikációs felület biztosítása, a www.phdkozosseg.hu weboldal technikai működtetése, valamint a szolgáltatás színvonalának növelése, a felhasználók számára kényelmi funkciók biztosítása.
Kutatás célja: A Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzetében illetve kötelékében található fiatal korosztály számára az egyetem tudományos eredményeinek, az itt folytatható tudományos munka értékeinek bemutatása.
Adatkezelés jogalapja: A weboldal szolgáltatásait a felhasználók önként veszik igénybe, így a használatával járó adatkezelés az érintett önkéntes és tájékozott hozzájárulásán alapul, amelyet az oldalra történő regisztráció feltételeként kell, hogy megadjon. A szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges technikai adatok kezelésének további jogalapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezései biztosítják.
Adatkezelés időtartama: A személyes adatok kezelése kizárólag a sikeres regisztrációt követően kezdődik, és a felhasználói fiók törléséig tart. A fiók törlését a felhasználó bármikor kezdeményezheti, ebben az esetben az adatkezelő minden személyes adatot megsemmisít, a jövőben más célból nem használ fel itt megszerzett személyes adatokat.
Tájékoztatás kérése az adatkezelésről: Adatkezelő az adatkezelésével és az adatkezelési szabályzat értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában nyújtja. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket az info@phdkozosseg.hu e-mail címre várjuk.
Az adatkezelés egyéb körülményei: Adatkezelő csak annyi és olyan adatot gyűjt az érintettektől, amennyi a weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez, a közösség működéséhez feltétlenül szükséges. Adatkezelő személyes adatokat csak elektronikus úton gyűjt, különösen a regisztrációs űrlap és a felhasználói adatok kitöltése során, illetve az ezt követően az oldal rendeltetésszerű működése során keletkezett és az érintett által közzétett tartalmak is tárolásra kerülnek. Adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.
Adatfeldolgozó: Külön adatfeldolgozói szerződésben meghatározott szigorú feltételek és garanciák betartásával SL Software Consult Hungary Kft. (7625 Pécs, István u. 7. E-mail: info@slsoftware.hu), mint Adatfeldolgozó adatfeldolgozást végez az adatkezelő részére.
A projekt hivatkozási száma: TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016


2. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA


E szabályzat célja, hogy meghatározza a weboldal működésének keretein belül folytatott adatkezelés törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, ezen felül megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
A szabályzat hatálya kiterjed a weboldal regisztrációhoz kötött használata során megvalósuló valamennyi személyes adatot érintő adatkezelésre és adatfeldolgozásra, valamint a weboldal működtetésében résztvevő adatkezelőre és adatfeldolgozóra.
A szabályzat minden elemében összhangban áll a vonatkozó jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (továbbiakban: Infotv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel (továbbiakban: Ektv.). A szabályzatban nem meghatározott kérdésekre az Infotv. illetve a Ptk. rendelkezései vonatkoznak.

3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.    érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül, vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2.    személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3.    különleges adat:
a.    a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b.    az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4.    bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5.    hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
6.    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
7.    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
8.    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
9.    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
10.    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
11.    adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12.    nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13.    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
14.    adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15.    adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16.    adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17.    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLHOZ KÖTÖTTSÉGE ÉS ARÁNYOSSÁGA, A KEZELT ADATOK KÖRE

Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, a cél eléréséhez szükséges legkisebb mértékben és legrövidebb ideig.

A projekt során a www.phdkozosseg.hu weboldal regisztrált felhasználói, mint érintetteknek az alábbi személyes adatait kezeli:
a.    neve, intézményi azonosítója, elérhetőségei (telefonszám, email cím, lakcím);
b.    beosztása, munkahelye, tudományos fokozata, intézményi kapcsolatai;
c.    profilképe, borítóképe, és minden, az oldalra önkéntesen feltöltött elektronikus dokumentumainak tartalma;
d.    IP címe;
e.    csoport tagságai és a csoporttal kapcsolatos adatok;
f.    kutatási területe, kapcsolódó tudományágai;
g.    eseményeihez kapcsolódó személyes adatai;
h.    hirdetéseihez kapcsolódó személyes adatai.

Amennyiben az itt eredetileg meghatározott adatkörökön kívül további adatok gyűjtése, illetve az eredetitől eltérő célú adatkezelés válik szükségessé, Adatkezelő minden érintettet haladéktalanul tájékoztat, és az adatkezeléshez szükséges új hozzájárulást megszerzi. Az új hozzájárulásnak azonos formában kell megtörténnie, mint az itt felsorolt adatok esetében.

Ha az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, Adatkezelő az adatokat törli, a jövőben ezeket nem tárolja, más célból nem használja fel. A fiók törlését a felhasználó bármikor kezdeményezheti, ebben az esetben az adatkezelés célja megszűnik. Adatkezelő az adatkezelés törlésével, megszüntetésével kapcsolatos tényeket jegyzőkönyvbe veszi. A jegyzőkönyvet Adatkezelő vezeti.

5. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
Az adatoknak kezelésük céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

6. ADATFELVÉTEL

Az adatfelvétel típusait és módját Adatkezelő határozza meg. Ez alapján az adatfelvétel történhet szóban, írásban, online, valamint az érintett hozzájárulásával más módon is.
Adatfelvétel kizárólag az érintett önkéntes hozzájáruló nyilatkozatán alapulhat.
Adatkezelő az adatfelvétel pontosan meghatározott, alkalmazott formáit az adatvédelmi tájékoztató útján ismerteti az érintettekkel.

7. ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő – a közte és az adatfeldolgozó között fennálló megállapodás teljesítése érdekében – személyes adatokat ad át SL Software Consult Hungary Kft. (7625 Pécs, István u. 7. E-mail: info@slsoftware.hu), mint Adatfeldolgozó részére. Adatfeldolgozó szervezési-technikai segítséget nyújt Adatkezelő számára az adatkezelés céljainak megvalósításában. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal, hogy a megállapodásban meghatározott feladatokat a tőle megkövetelhető és elvárható körültekintéssel és a legnagyobb gondossággal hajtja végre.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos döntési és utasítási jogkört Adatkezelő gyakorolja, egyben biztosítja, hogy Adatfeldolgozó kizárólag tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokhoz férjen hozzá. Adatfeldolgozó tudomásul veszi, hogy Adatkezelő döntései és utasításai alapján köteles a személyes adatok feldolgozására, saját célra adatkezelést nem végezhet, és az adatkezeléssel kapcsolatos érdemi döntést nem hozhat. Az utasítások jogszerűségéért Adatkezelő, az utasítások be nem tartásából illetve az azokat meghaladó adatfeldolgozói vagy adatkezelői műveletekből eredő kárért Adatfeldolgozó felel.
Adatfeldolgozó az adatfeldolgozás tekintetében alvállalkozót (további adatfeldolgozót) is igénybe vehet.
Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása során e szabályzat mellett az Infotv. rendelkezései szerint jár el, és a tudomására jutott személyes adatokat harmadik személyeknek nem adja át.
Adatfeldolgozó az adatfeldolgozásra vonatkozó tevékenység befejezését követően a rendelkezésére álló személyes adatokat törli.
Adatkezelő biztosítja az adatfeldolgozással érintett személyes adatok kezelésének Infotv. 65-68. §§ szerinti bejelentését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság), és Adatfeldolgozó a bejelentéshez szükséges, a saját tevékenységére vonatkozó információkat a szerződés aláírásával egyidejűleg Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. A Hatóság az adatkezelést a kérelem megérkezésétől számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi. Az adatkezelés, valamint ehhez kapcsolódóan az adatfeldolgozás a nyilvántartásba vételt megelőzően nem kezdhető meg.
Az adatfeldolgozás helye: 7625 Pécs, István u. 7.
Adatfeldolgozó kijelenti, hogy a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben nem érdekelt.

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, ÉS JOGAIK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az érintettnek jogában áll
a.    tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
b.    adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését kérni,
c.    tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen,
d.    jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.
Az érintett Adatkezelőtől telefonon, vagy emailben tájékoztatást kérhet a róla szóló adatkezelésről, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintettnek a tájékoztatási joghoz kapcsolódóan betekintési joga is van. A betekintést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy ezalatt az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az érintett indokolás nélkül kérheti kezelt adatainak törlését. A törlést Adatkezelő haladéktalanul elvégzi. Törlés iránti kérelmét az érintett az alábbi elérhetőségeken keresztül nyújthatja be. Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését illetve kijavítását. A téves adatot Adatkezelő 30 napon belül helyesbíti.
Adatkezelő elérhetőségei:
Email cím: info@phdkozosseg.hu vagy info@pte.hu

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok céljáról, jogalapjáról, időtartamáról valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatokat.
Adatkezelő minden, az adatkezelést veszélyeztető, vagy hátráltató körülményről szóló tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megad.

8.2. Helyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, az érintett kérelmére a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

8.3. Adattörlés, zárolás, megjelölés

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
a.    a kezelése jogellenes,
b.    az érintett kéri,
c.    az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
d.    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
e.    azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Adatkezelő a helyesbítésről, zárolásról, a megjelölésről, a törlésről az érintettet, vagy azokat, akiknek korábban az adatot továbbították, tájékoztatja, kivéve, ha ez az érintett jogos érdekeit sérti.
Ha Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8.4. Adattörlés

Adatot törölni csak az Infotv.-ben, illetve az előző pontban meghatározott feltételek alapján lehet. Adatkezelő a törlés során betartja az adatvédelmi előírásokat különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférésre. Adatkezelő a törlés során a manuálisan kezelt adatokat fizikailag megsemmisíti, elektronikusan tárolt adatok esetében azokat helyrehozhatatlanul megváltoztatja.

8.5. Tiltakozási jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a.    a személyes adatok kezelése, továbbítása kizárólag az adatkezelő, adatátvevő jogának, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést a törvény rendelte el;
b.    ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c.    a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre és tiltakozásra vonatkozó igényeket az info@phdkozosseg.hu email címen keresztül lehet benyújtani.

9. ADATOK TOVÁBBÍTÁSA A PROJEKT KERETÉBEN

Adattovábbítás, ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Adatkezelő kijelenti, hogy soha, semmilyen körülmények között nem adja ki az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyeknek.

9.1. Adattovábbítás külső megkeresés alapján

Harmadik személytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az érintett ehhez írásban, vagy elektronikusan hozzájárul. Adatkezelő nem teljesíthet olyan adatigénylést, amelyeknek törvényessége nem állapítható meg.
A nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresésre, adatbetekintésre vonatkozó adatokról – ideértve a megkeresés, betekintés tényét is –, és a megtett intézkedésekről az érintett, illetőleg más személy vagy szervezet nem tájékoztatható.

10. ADATBIZTONSÁG

10.1. Adatok védelme

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket tesz, amelyek során a technikai védelem szintje összefüggésben áll a kezelt adatok körével.
Minden adatkezeléssel foglalkozó személy munkája közben az elvárható legnagyobb gondossággal jár el az adatok hitelessége, megőrzése és az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

10.2. Elektronikusan tárolt adatok

Kizárólag Adatkezelő kezelhet elektronikusan tárolt adatokat. Adatkezelő az adatkezelés idejére egyéni, titkos jelszóval jelentkezik be a rendszerbe. Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő biztosítja egyéni jelszava titkosságát.
Az adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések célja az adatok illetve adathordozók védelme a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10.3. Automatizált adatfeldolgozás

Az automatizált adatfeldolgozás esetén az érintettet – kérelmére – Adatkezelő tájékoztatja az alkalmazott módszerről és annak lényegéről.
Az automatizált feldolgozás során Adatkezelő biztosítja:
a.    a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását,
b.    az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását,
c.    annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerbe, és hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják,
d.    a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy a fellépő hibákról jelentés készüljön.
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja ki, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelent Adatkezelőnek.

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen jelen szabályzat rendelkezéseinek betartását Adatkezelő folyamatosan ellenőrzi.

11.1. Belső jogérvényesítés

Adatkezelő törvénysértés észlelése esetén haladéktalanul intézkedik annak megszüntetéséről. Különösen súlyos visszaélés esetén az illetékes felügyeleti vagy ellenőrző szervezetnél fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezi a felelősség megállapítására.

11.2. Hatóság előtti jogérvényesítés

Az Infotv. alapján a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ha a bejelentés megalapozott és megfelel a meghatározott formai kritériumnak, a hatóság lefolytatja a vizsgálatot. Ennek során iratbetekintési joga van, az adatkezelési folyamatot megismerheti, az adatkezelés helyszínéül szolgáló helyiségbe beléphet, felvilágosítást kérhet, illetve az adatkezelő hatóság felügyeleti szervét eljárás lefolytatására kérheti fel.
A Hatóság a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül intézkedést tehet, a vizsgálatot lezárja. Jogsérelem, vagy ennek közvetlen veszélye esetén felszólíthat a jogsértés megszüntetésére. Ha jelentősebb mértékű jogsértésről van szó, adatvédelmi hatósági eljárást is indíthat. Az ügyintézési határidő két hónap.
„Az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság elrendelheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését, elrendelheti a jogellenesen kezelt személyes adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését; megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását, a személyes adatok külföldre történő továbbítását vagy átadását; elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen tagadta meg, valamint bírságot szabhat ki,” melynek mértéke 100.000-től 10.000.000 forintig terjedhet.
A Hatóság elérhetősége:
Cím:        1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím:     1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:    +36 (1) 391-1400
Fax:        +36 (1) 391-1410
Email cím:    ugyfelszolgalat@naih.hu
11.3. Bíróság előtti jogérvényesítés
Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
A bírósági per körülményeire, a per következményeire vonatkozóan az az Infotv. 22. §-a az irányadó.
Az Infotv. szerint „az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.”
Adatkezelő köteles az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Események konferenciák
H K Sze Cs P Szo V
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Tagok
PTE-ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Neurofarmakológiai Munkacsoport
PhD. hallgató+tudományos segédmunkatárs
PTE-ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
PhD hallgató